ஓம் சரவணபவ

ஓம் சரவணபவ

Followers of the blog

Monday, October 7, 2013

பிறக்கும் குழந்தை ஆணா பெண்ணா?


பிறக்கும் குழந்தை ஆணா பெண்ணா என்பதை கண்டறிவது பெண்ணின் வயது அது தரிக்கும் மாதத்தை வைத்து சீனர்கள் இப்படி ஒரு அட்டவணை மூலம் தெரிந்துகொள்கிறார்கள் அதுவும் சரியாகவே இருக்கிறதாம்.........உங்களுக்கு இந்த அட்டவனையை முதலே பிறந்தவர்களை பரிசோதித்து செய்வதன்மூலம் இனி பிறக்கபோகும் பிள்ளையை நீங்களே தேர்வுசெய்யலாம்........
 
 
 
கர்ப்பம் தரிக்கும் போது பெண்ணின் வயது 
தரித்த மாதம் 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
January G B G B G B B G B G B G B B
February B G B G B B G B G B G B G G
March G B G G B G B B B G B G G B
April B G B G G B B G G B G G G G
May B G B G B B G G G G G B G G
June B B B G G G B B B G G B G G
July B B B G G B B G G B B B G G
August B B B G B G G B B B B B G G
September B B B G G B G B G B B B G G
October B B G G G B G B G B B G G G
November B G B G G B G B G G G G B G
December B G B G G G G B G B G G B B
                             
 
கர்ப்பம் தரிக்கும் போது பெண்ணின் வயது 
தரித்த மாதம் 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
January B G B B G B G B G B G B B G
February B G B G B B G B G B G B G G
March B B B G B B G B G B G B G B
April G B G B G B B B B G B G B G
May G G G G B G B B G B G B B G
June G G B G G B G G B G B G B G
July G G G G G G B G B B G B G B
August G B G B G B G B G B B G B G
September G G G G B G B G B G B B G B
October G G G G B B G B G B G B B G
November G G B B B G B G B G B B G B
December B B B B B B G G G B G B G B

       
B BoyG Girl